Annaprasanam (First feed for child)


குழந்தை பிறந்த ஆறாவது மாதத்திலோ அதற்க்கு பின்போ சுப நாளில் வீட் டிலிலுனால் ஹோமத்துடனும் கோயிலிலானால் பூஜை மட்டும் செய்தும் தெய்வ சன்னிதானத்தில் முதல் சோற்றினை குழந்தைக்கு மந்திர பூர்வமாக  சோறுட்டல் அன்ன பிரசனம் ஆகும்.

The Temple welcomes donors and benefactors who wish to be a part of this community initiative.